Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,584

 Nâng cao hiệu quả đào tạo thạc sĩ thông qua ứng dụng phong cách học tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phùng Thị Phước An
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969); Số: 6 (01);Từ->đến trang: 46-54;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phong cách học là khái niệm để chỉ đặc trưng cốt lõi của mỗi người trong thu thập và xử lý thông tin. Nghiên cứu này vận dụng quan điểm phong cách học của David Kolb (1984) vào việc khảo sát 279 học viên thạc sĩ các niên khóa 2014-2016 để phân loại phong cách học trong 5 ngành học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Nghiên cứu đã xác định đặc điểm phong cách học theo mỗi ngành, từ đó đưa ra các đề xuất định hướng trong thiết kế và triển khai các hoạt động giảng dạy phù hợp. Kết quả nghiên cứu giúp cho giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình thạc sĩ một góc nhìn về đặc điểm của người học, từ đó có phương pháp tiếp cận hiệu quả trong công tác giảng dạy.
ABSTRACT
This study applies opinion of David Kolb learning style survey on 279 students master academic year 2014-2016 the main system to classify learning styles in 5 sectors at the University of Economics, University of Da Nang. Learning style is a concept study to just the core characteristics of each participant in the gathering and processing of information. For those working training and development, identifying learning styles is how deeply understand audience characteristics school, from which design methods and training programs in accordance with the object and brought the highest efficiency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn