Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,856

 Phân tích kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Quảng ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Trương; Nguyễn Quốc Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969); Số: 6(02);Từ->đến trang: 39-51;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển nguồn nhân lực cho phép các tổ chức nâng cao kiến thức và khả năng của nhân viên, góp phần vào việc cung cấp chất lượng dịch vụ vượt trội và sự hài lòng của khách hàng. Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề rất quan trọng. Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu sẽ là những thông tin rất hữu ích cho lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà quản lý ngành du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi. 260 bảng câu hỏi được gửi đến lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi (n=260). Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích dữ liệu, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi theo thứ tự mức độ tác động như sau: (1) Môi trường làm việc; (2) Môi trường Kinh tế; (3) Hệ thống Giáo dục; (4) Đánh giá kết quả thực hiện công việc; (5) Môi trường Văn hóa; (6) Chất lượng nguồn cung lao động; (7) Trả công lao động.
ABSTRACT
Human resource development for advanced knowledge and competence of employees, contributing to providing superior service quality and trust of customers. Human resource development is a very important issue. This study aims to identify key factors affecting the development of tourism human resources in Quang Ngai province. Research results will be very useful information for leaders of tourism business enterprises, tourism managers in Quang Ngai province. 260 questionnaires were sent to enterprise business leaders in Quang Ngai (n = 260). The research using SPSS 16.0 software to analyze the data and data analysis showed that there are seven factors affecting the human resource development of tourism in Quang Ngai province in the following order of magnitude: (1) Working environment; (2) Economic environment; (3)System education; (4) Evaluation of performance results; (5) Cultural Environment; (6) labor quality; (7) paid labor.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn