Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,814,350

 Ảnh hưởng hành vi lãnh đạo đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh quảng ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Thị Trương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969); Số: 6(03);Từ->đến trang: 62-69;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển nguồn nhân lực là tạo dựng môi trường phát triển năng lực và toàn diện các khía cạnh của con người trong tổ chức. Hành vi lãnh đạo chính là một trong những tiền đề tạo nên môi trường phát triển đó. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để nhận diện các hành vi lãnh đạo hiệu quả cho phát triển nguồn nhân lực trong các tổ chức, trong đó có ngành du lịch, là một trong những ngành kinh doanh chủ đạo, ngành công nghiệp không khói của sự nghiệp công nghiệp hoá. Nghiên cứu này nhằm xác định các biến số hành vi lãnh đạo chính ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu sẽ là những thông tin rất hữu ích cho các nhà quản lý ngành du lịch. 180 bản câu hỏi được gởi đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ở tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để phân tích dữ liệu, kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 2 biến số hành vi lãnh đạo ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi: Tự vệ và Định hướng nhóm.
ABSTRACT
Human resource development is to create an environment that develops the capacity and comprehensiveness of the human aspects of the organization. Leadership is one of the prerequisites for that growth environment. The problem is how to identify effective leadership behaviors for human resource development in organizations, such as the tourism industry, as one of the key industries, not the industry. the smoke of the industrialization. This study aims to identify key leadership behavior variables that influence the development of tourism human resources in Quang Ngai Province. Research results will be very useful information for tourism managers. 180 questionnaires were sent to tourism businesses in Quang Ngai (n = 180). The study using SPSS 16.0 software for data analysis, data analysis showed that there are two variables that influence the development of tourism human resources in Quang Ngai province: Self-protective and Team-oriented behaviors.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn