Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,625,859

 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Quốc Tuấn; Thành viên:  TS. Đoàn Gia Dũng, ThS. Nguyễn Phúc Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Bích Thu; ThS. Ngô Xuân Thủy.
Số: B2004-14-13 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

Đặc điểm nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh Duyên hải miền Trung nói riêng là mất cân đối về ngành nghề và trình độ chuyên môn, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Yêu cầu phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng tương xứng với cơ cấu hợp lý và việc sử dụng một cách hiệu quả nguồn nhân lực đó.

Đề tài tập trung các nhiệm vụ sau:

-  Nhận thức ý nghĩa nguồn nhân lực và vai trò của nó cho phát triển kinh tế và xã hội.

-  Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực nói chung và cho khu vực kinh tế tư nhân nói riêng ở các nước phát triển và trong khu vực.

-  Nhận diện và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu, việc hình thành và phát triển nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế tư nhân.

-  Phân tích tiềm năng và đặc điểm kinh tế xã hội ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.

-  Đặc điểm kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.

-  Phân tích thực trạng về phát triển nguồn nhân lực ở khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung.

-  Nghiên cứu đề xuất các một hệ thống tổng hợp các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của đề tài được thể hiện

-  Về lý luận đã tổng hợp các quan điểm chủ yếu về quản trị nguồn nhân lực, nhận thức về khái niệm và vai trò cốt lõi của nguồn nhân lực.

-  Nhận diện những nét đặc thù của mô hình quản lý lao động ở các tỉnh duyên hải miền Trung.

-  Nhận diện các phẩm chất, kỹ năng cần thiết trong môi trường kinh tế thị trường và toàn cầu hoá.

-  Đề xuất hệ thống các giải pháp, bao gồm nhóm giải pháp tác động định hướng tâm lý và quan niệm xã hội về lựa chọn chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động nghề nghiệp; nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường lao động tích cực, công bằng, dân chủ, tạo khả năng bình đẳng về cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thăng tiến nghề nghiệp; nhóm giải pháp vận dụng lý thuyết quản trị nguồn nhân lực vào hoạt động quản trị nguồn nhân lực theo định hướng chiến
lược trong khu vực kinh tế tư nhân; nhóm giải pháp đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp và kích thích tính năng động và tinh thần doanh nghiệp của lực lượng lao động.

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn