Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,143

 Resolution of lateral boundary conditions affect to the results of one-way nested ocean regional circulation model
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Van Sy, Jin Hwan Hwang, Huy Cong Vu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Korean Society of Civil Engineers - 2014. Korea
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 1231-1232;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn