Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,355,209

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất ở lưu vực sông Kon - Hà Thanh bằng cách sử dụng ảnh viễn thám. Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng. Số: 17(6). Trang: 6-9. Năm 2019. (Jun 18 2019 3:29PM)
[2]Bài báo: Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 65. Trang: xx. Năm 2019. (Jun 18 2019 3:26PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu cơ chế di chuyển của dòng chảy phía sau hình trụ tròn. Tác giả: Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 1. Trang: 1-11. Năm 2018. (Jun 30 2018 8:15AM)
[4]Bài báo: Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt. Tác giả: Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 60. Trang: 27-32. Năm 2018. (Jun 30 2018 8:30AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT dánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Kỷ yếu hội nghị Khoa học cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 27-36. Năm 2018. (Jun 18 2019 3:22PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu xâm nhập mặn cho hạ lưu sông Hậu dựa trên mô hình mã nguồn mở Suntans. Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Chí Công. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 10-14. Năm 2017. (Oct 16 2017 9:47PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm của dòng chảy xung quanh hình trụ tròn. Tác giả: Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 59. Trang: 114-119. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:32AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh hai hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent Structure. Tác giả: Vũ Huy Công. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 107-114. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:35AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu hệ số sức cản của một mảng các hình trụ tròn. Tác giả: Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 115-124. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:38AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure. Tác giả: Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 57. Trang: 19-25. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:40AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Assesing the impacts of climate change and reservoir operation on saltwater intrusion in the Vu Gia - Thu Bon river basin. Authors: To Thuy Nga; Vu Huy Cong; Le Hung. Proceeding of the APAC (scopus). No: 1. Pages: 1207-1212. Year 2019. (Oct 3 2019 10:59AM)
[2]Article: Effects of climate change on streamflow in Kon– Ha Thanh river watershed, Vietnam. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Huy Cong VU, Philippe GOURBESVILLE2, Thanh Hao NGUYEN
. HIC 2018. 13th International Conference on Hydroinformatics. No: 3. Pages: 2233-2240. Year 2018.
(Oct 11 2018 9:09AM)
[3]Article: Climate change impact assessment Using semi distributed hydrological model of Kon-Hathanh river catchment, Vietnam. Authors: Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville. Vietnam International Water Week 2018. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region. Vietnam National University Press, Hanoi. No: 1. Pages: 3-12. Year 2018. (Jun 30 2018 8:25AM)
[4]Article: Numerical simulation of flow past two circular cylinder in tandem and side-by-side arrangement at low Reynolds numbers. Authors: Huy Cong Vu, Jungkyu Ahn, Jin Hwan Hwang. KSCE Journal of Civil Engineerning
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 1. Pages: 1-11. Year 2015.
(Jul 1 2015 9:29AM)
[5]Article: Numerical investigation of flow around circular cylinder with splitter plate. Authors: Huy Cong Vu, Jin Hwan Hwang, Jungkyu Ahn,. KSCE Journal of Civil Engineerning
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 1-10. Year 2015.
(Sep 7 2015 9:52AM)
[6]Presentations: Resolution of lateral boundary conditions affect to the results of one-way nested ocean regional circulation model. Authors: Pham Van Sy, Jin Hwan Hwang, Huy Cong Vu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Korean Society of Civil Engineers - 2014. Korea
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 1231-1232. Year 2014.
(Apr 29 2015 3:50PM)
[7]Presentations: Flow separation around single circular cylinder at low Reynolds numbers. Authors: Huy Cong Vu; Jin Hwan Hwang. Korean Society of Civil Engineers - 2014. Korea. Pages: 1237-1238. Year 2014. (Apr 29 2015 3:47PM)
[8]Presentations: Numerical investigation of flow behind the circular cylinder in side-by-side and tandem arrangement. Authors: Huy Cong, Vu; Jin Hwan, Hwang. Korean Society of Civil Engineers - 2013. Korea. Pages: 428. Year 2013. (Apr 1 2015 11:25AM)
[9]Presentations: Using the “PSR” Framework to Assess the Changes of Coastal Wetland in Soc Trang, Vietnam. Authors: Huy Cong, Vu; Jin Hwan, Hwang. Asia Oceania Geosciencs Society Conference, Singapore. Pages: 91. Year 2012. (Apr 1 2015 11:41AM)
[10]Presentations: Influence of sea level rise on salt intrusion and mixing in Mekong river estuary. Authors: Huy Cong, Vu; Jin Hwan, Hwang. Conference of the Coastal and Estuarine Research Federation, USA, 2011
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 222. Year 2011.
(Apr 1 2015 11:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn