Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,460,523

 Đo thực nghiệm hệ số tương đương f và nghiên cứu ảnh hưởng nó đến tính năng công tác của động cơ dual fuel biogas-diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga , Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm; Số: 2015;Từ->đến trang: 225-232;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Động cơ dual fuel thường làm việc với hỗn hợp nghèo khi chạy ở chế độ tải nhỏ. Do đó nếu hỗn hợp biogas-không khí không đồng đều thì động cơ làm việc không ổn định do biogas không cháy hết, đặc biệt là biogas nghèo, có hàm lượng CO2 cao. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu độ đồng đều của hỗn hợp biogas-không khí sau khi qua bộ chế hòa khí với nhiều cấu hình khác nhau bằng phương pháp mô phỏng. Kết quả cho thấy khi bổ sung thêm buồng hòa trộn sau bộ chế hòa khí biogas thì hỗn hợp đồng đều hơn và độ đồng đều này ít bị ảnh hưởng với dạng hình học của buồng tạo hỗn hợp. Độ đồng đều của hỗn hợp trở nên xấu đi khi lắp thêm lưới vào buồng tạo hỗn hợp. Với cấu hình bộ tạo hỗn hợp cho trước, độ mở bướm ga ít gây ảnh hưởng đến độ đồng đều của hỗn hợp. Nghiên cứu này cho thấy phương án tối ưu nhất để tăng độ đồng đều của hỗn hợp biogas-không khí là bố trí thêm buồng tạo hỗn hợp hình trụ sau bộ chế hòa khí biogas
ABSTRACT
Dual fuel engine operates often with lean mixture at low load. Thus the engine will be instable if it is supplied with non homogeneous biogas-air mixture due to incomplete combustion, particularly with poor biogas containing high CO2 composition. The paper presents simulation results of homogeneity of biogas-air mixture given by carburetor with different configurations. The results show that the mixture is more homogeneous while a mixture chamber is added and the mixture homogeneity is less depended on geography of the chamber. The mixture homogeneity gets worse while adding a screen in mixture chamber. With a given mixture chamber configuration, mixture homogeneity is less depended on opening level of biogas valve.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn