Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,462,833

 Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 03(100);Từ->đến trang: 24-29;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình bay hơi của tia nhiên liệu diesel trong môi trường hỗn hợp không khí-biogas được mô phỏng nhờ phần mềm CFD FLUENT. Kết quả cho thấy khi phun diesel trong cùng điều kiện nhiệt độ, bay hơi của tia trong môi trường không khí gần với bay hơi của nó trong môi trường CO2 ở áp suất thấp, nhưng gần với bay hơi trong môi trường CH4 ở điều kiện áp suất cao. Trong môi trường hỗn hợp không khí-biogas, bay hơi của tia phun diesel phụ thuộc vào tỉ lệ CH4/CO2 trong nhiên liệu. Trong cùng điều kiện phun và thành phần khí trong hỗn hợp, bay hơi của tia diesel giảm khi áp suất buồng cháy tăng, nhưng tăng mạnh khi tăng nhiệt độ của hỗn hợp trong buồng cháy. Cùng một lượng phun diesel cung cấp vào buồng cháy, khi tăng lưu lượng phun thì tốc độ bay hơi của hạt nhiên liệu diesel tăng
ABSTRACT
Simulation of vaporization of diesel jets in air-biogas mixture is carried out with CFD software FLUENT. The results show that at the same temperature, injection of diesel jets in air approaches its vaporization in CO2 at low pressure but approaches its vaporization in CH4 in high pressure. In biogas-air mixture, vaporization of diesel jet depends on CH4/CO2 ratio in the fuel. In the same injection conditions and mixture components, vaporization of diesel jets decreases as pressure increases but it increases sharply when the temperature of the mixture in the combustion chamber goes up. With the same diesel quantity injected into combustion chamber, vaporization increases as jet flow goes up.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn