Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,660,924

 Tính năng động cơ nhiệt trên xe gắn máy Hybrid LPG-Điện được cải tạo từ xe Honda
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22,; Số: 22;Từ->đến trang: 865-877;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả mô phỏng tính năng của động cơ nhiệt chạy bằng LPG trên xe gắn máy hybrid được cải tạo từ xe Honda Lead 110 Fi chạy bằng xăng. Trong cơ chế phối hợp công suất điện-nhiệt, động cơ LPG thường xuyên làm việc ở tải thấp do đó tính năng kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ khi làm việc trên đường đặc tính cục bộ cần được quan tâm. Kết quả mô phỏng cho thấy cùng điều kiện phun LPG thì khi tốc độ động cơ tăng, hệ số tương đương giảm mạnh. Hệ số tương đương ảnh hưởng đến công suất và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ. Công chỉ thị chu trình đạt giá trị cực đại đồng thời nồng độ NOx trong khí thải cao nhất khi hỗn hợp có hệ số tương đương f=1,1. Nồng độ CO, HC tăng theo f nhưng tiến về 0 khi f<1. Với hệ số tương và tốc độ động cơ cho trước, khi đóng nhỏ bướm ga thì công chỉ thị chu trình và nồng độ NOx giảm tuy nhiên nồng độ CO và HC hầu như không thay đổi theo chế độ tải của động cơ. Nồng độ NOx trong khí thải giảm mạnh khi tăng tốc độ động cơ. Ở chế độ toàn tải và f=1, khi tăng tốc độ động cơ từ 4000 vòng/phút lên 7000 vòng/phút thì nồng độ NOx giảm từ 4000 ppm xuống 250ppm.
ABSTRACT
The paper presents the simulation results of characteristics of spark ignition (SI) engine fueled with LPG for hybrid motorcycle converted from a gasoline-powered Honda Lead 110 Fi. In the mechanism of power sharing between SI engine and electric motor, the LPG engine often operates at low load, thus, the performance and pollutants emission at part load regime of the engine need to be considered. The simulation results show that with the same LPG injection condition, when the engine speed increases, the equivalence ratio decreases sharply. Equivalence ratio significantly affects the performance and pollution emissions of the engine. Indicated engine cycle work reaches peak value and simultaneously NOx concentration reaches maximum value as equivalence ratio f=1.1. Concentrations of CO and HC increases with f but drop to 0 when f<1. With a given equivalence ratio and engine speed, when load regime reduces, the indicated engine cycle work and the NOx concentration decrease, however, the concentrations of CO and HC hardly change according to the engine load mode. The NOx concentration in the exhaust gas decreases sharply as increasing of engine speed. In full-load mode and f=1, when increasing engine speed from 4000 rpm to 7000 rpm, NOx concentration decreases from 4000 ppm to 250 ppm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn