Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,462,489

 Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ DA465QE chạy bằng nhiên liệu hybrid biogas-HHO-xăng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ
Nơi đăng: Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23; Số: 23;Từ->đến trang: 137-150;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu thử nghiệm phối hợp sử dụng biogas-HHO-xăng trên động cơ ô tô tải nhẹ. Xăng được sử dụng xăng như là chất nâng cao nhiệt trị và HHO được sử dụng như là chất nâng cao tốc độ cháy của biogas. Kết quả cho thấy khi làm giàu hỗn hợp nhiên liệu bằng HHO thì momen của động cơ ở vùng tốc độ thấp được cải thiện. Thực nghiệm và mô phỏng đều cho thấy khi động cơ chạy bằng biogas-xăng thì phát thải NOx, CO cao hơn khi chạy bằng biogas. Khi làm giàu nhiên liệu bằng HHO thì nồng độ NOx tăng trong khi nồng độ CO giảm ứng với một chế độ tốc độ động cơ cho trước. Nồng độ CO trong khí thải cho bởi thực nghiệm cao hơn kết quả cho bởi mô phỏng; ngược lại nồng độ NOx cho bởi thực nghiệm thấp hơn kết quả mô phỏng là do điều kiện nạp và cháy trong thực thế không diễn ra lý tưởng như trong tính toán. Hệ thống thiết bị thí nghiệm xây dựng trong công trình này có thể được sử dụng hiệu quả trong nghiên cứu động cơ chạy bằng nhiên liệu hybrid biogas-xăng-HHO hoặc các loại nhiên liệu lỏng và khí khác. Các thiết bi đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo. Mức chênh lệch giữa kết quả đo và kết quả mô phỏng trung bình khoảng ±10%.
ABSTRACT
In this work, we study the combining use of biogas-HHO-gasoline on a light truck engine. Gasoline is used as a heat value enhancer and HHO is used as a combustion rate enhancer. The results show that with the addition of HHO, the effective torque of the engine is significantly improved at low speed regime. Experiments and simulations show that when the engine is fueled with biogas-gasoline, the NOx and CO emissions are higher than those of biogas fueling mode. The enrichment with HHO results in an increase of NOx concentration and a decrease in CO concentration at a given engine speed. The CO concentration in the exhaust gas given by the experiment is higher than that given by the simulation; in contrast, the NOx concentration given by the experiment is lower than that of the simulation. The experimental equipment system built in this project can be used effectively in the research of engines fueled with biogas-gasoline-HHO hybrid mixture fuel or other liquid and gaseous fuels. The measurement instruments ensure the accuracy and reliability of the experimental data. The difference between the measurement results and the simulation result is about ±10% on average.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn