Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,462,674

 Hydrogen-Enriched Biogas Premixed Charge Combustion and Emissions in DI and IDI Diesel Dual Fueled Engines: A Comparative Study
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Anh Tuan Hoang, Sandro Nižetić, Thanh Xuan Nguyen Thi , Anh Vu Vo
Nơi đăng: Journal Energy Resource Technology; Số: 143(12);Từ->đến trang: 120907-1 đến 120907-13;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents a comparative study on combustion and emissions of hydrogen- enriched biogas premixed charge direct injection dual-fuel (DIDF) engine and indirect injection dual-fuel (IDIDF) engine. The results show that the IDIDF engine outperforms the DIDF engine in terms of higher indicative engine cycle work (Wi) and lower emissions of CO, soot, and noise, but the disadvantage is higher NOx emission. Under the same fueling condition, the IDIDF engine’sWi is on average 6% higher than that of the DIDF engine, but the NOx concentration in the combustion products of the IDIDF engine is 1.5 times higher than that of the DIDF engine. The IDIDF engine creates the stratified mixture distribution with higher O2 concentration in the auxiliary combustion chamber, which is favorable for auto-ignition and reduces the ignition delay. The biogas composition affects slightly CO and soot emissions, but significantly affects NOx emission. When the methane composition in biogas increases from 60% to 80%, the soot volume fraction is approximately 0.1 ppm in both types of combustion chambers, the CO concentration varies from 1.4% to 1.8%, and the NOx concentration varies from 3000 to 5000 ppm in the case of IDIDF engine and 2500–4500 ppm in the case of DIDF engine. For both types of dual-fuel engines, when engine speed increases, CO concentration and the soot volume fraction increase, while Wi and NOx concentration decrease. [DOI: 10.1115/1.4051574]
ABSTRACT
This paper presents a comparative study on combustion and emissions of hydrogen- enriched biogas premixed charge direct injection dual-fuel (DIDF) engine and indirect injection dual-fuel (IDIDF) engine. The results show that the IDIDF engine outperforms the DIDF engine in terms of higher indicative engine cycle work (Wi) and lower emissions of CO, soot, and noise, but the disadvantage is higher NOx emission. Under the same fueling condition, the IDIDF engine’sWi is on average 6% higher than that of the DIDF engine, but the NOx concentration in the combustion products of the IDIDF engine is 1.5 times higher than that of the DIDF engine. The IDIDF engine creates the stratified mixture distribution with higher O2 concentration in the auxiliary combustion chamber, which is favorable for auto-ignition and reduces the ignition delay. The biogas composition affects slightly CO and soot emissions, but significantly affects NOx emission. When the methane composition in biogas increases from 60% to 80%, the soot volume fraction is approximately 0.1 ppm in both types of combustion chambers, the CO concentration varies from 1.4% to 1.8%, and the NOx concentration varies from 3000 to 5000 ppm in the case of IDIDF engine and 2500–4500 ppm in the case of DIDF engine. For both types of dual-fuel engines, when engine speed increases, CO concentration and the soot volume fraction increase, while Wi and NOx concentration decrease. [DOI: 10.1115/1.4051574]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn