Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,464,730

 Combustion characteristics of DA465QE engine fueled with HHO enriched biogas
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Anh Vu Vo1*, Thi Minh Tu Bui1, Tan Tien Huynh1, Thong Ngo Tan2
Nơi đăng: MMMS2022 - The Third International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable; Số: 5;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2022
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This work presents the results of numerical simulation on the combustion characteristics and effects of HHO addition into biogas on performance and pollution emissions of DA465QE engine. The results showed that at a given operating condition, indicative work cycle Wi increases with increase of HHO, CH4 concentrations and load regime; but it decreases with the increase in engine speed and reaches peak value as variation of equivalence ratio and advanced ignition timing. Combustion temperature T and NOx concentration in exhaust gas also increase with the increase in HHO, CH4 concentrations, load regime and advanced ignition timing; but it decreases with the increase in engine speed and reaches peak value as variation of equivalence ratio. The increase rate of NOx concentration with equivalence ratio is much higher than that of Wi and T. When HHO concentration in the mixture with biogas is lower than 30%, the gain of Wi is advantageous before the increase of NOx. The addition HHO is more interesting as biogas engine operates with lean mixture. At a given engine speed, optimal ignition timing reduces 6°CA as adding 30% HHO into biogas. A compromise between performance and NOx emission can be obtained by appropriate adjustment of operating conditions of the engine fueled with HHO enriched biogas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn