Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,464,877

 So sánh mô phỏng và thực nghiệm khí hóa RDF từ chất thải rắn ở nông thôn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga1*, Võ Anh Vũ1, Nguyễn Văn Phụng2, Triệu Đức Tông1, Lê Ngọc Đức1, Nguyễn Minh Tú1, Trần Đình Quang1,Nguyễn Văn Thức1
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 7;Từ->đến trang: 79-86;Năm: 2023
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khi khí hóa sinh khối cùng hệ số không khí dư ER thì nhiên liệu nào có tỉ số không khí/nhiên liệu thấp thì hàm lượng CO cao và hàm lượng CO2 thấp. Nhiệt trị của syngas thu được từ khí hóa RDF chất thải rắn sinh hoạt, hỗn hợp sinh khối, gỗ và trấu với cùng hệ số không khí dư ER=0,35 lần lượt là 5,5; 6; 8,5 và 9 MJ/kg. ER tối ứu khi khí hóa sọ dừa nằm trong khoảng 0,3 đến 0,4. Khi khí hóa hỗn hợp RDF gỗ+RDF trấu thì ER tối ưu khoảng 0,4. RDF trấu cho thành phần CO và H2 cao hơn gỗ nhưng thành phần CH4 trong syngas RDF gỗ cao hơn trong syngas RDF trấu. Nhiệt trị của syngas từ khí hóa trấu là 6,82 MJ/kg còn nhiệt trị syngas từ khí hóa gỗ là 7,21 MJ/kg. Chênh lệch nồng độ CO2 giữa thực nghiệm và mô phỏng không quá 15% còn chênh lệch nồng độ CO, CH4 giữa thực nghiệm và mô phỏng không quá 10%. Điều này khẳng định độ tin cậy của mô hình tính toán khí hóa RDF.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn