Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,462,426

 Sử dụng nhiên liệu hybrid biogas-xăng trên động cơ ô tô tải nhẹ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Anh Vũ1, Dương Việt Dũng1, Phạm Hồng Chương2, Huỳnh Thanh Vũ3
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc lần thứ 25; Số: 25;Từ->đến trang: 828-837;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sử dụng phối hợp các loại nhiên liệu khác nhau trên động cơ đốt trong là một trong những hướng nghiên cứu lớn trong lĩnh vực động cơ đốt trong nhằm tiết kiệm nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải ô nhiễm môi trường. Khi phối hợp sử dụng nhiên liệu thì các nhiên liệu này sẽ bổ sung cho nhau những thế mạnh của chúng để cải thiện chất lượng quá trình cháy, tránh xảy ra các hiện tượng cháy không bình thường. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá tính năng kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm động cơ TOWNER DA465QE sử dụng nhiên liệu hybrid biogas-xăng. Kết quả chỉ ra rằng trong cơ chế phối hợp nhiên liệu hybrid biogas-xăng, khi chạy bằng mêtan thì Wi giảm nhiều nhất 13% so với khi động cơ chạy bằng xăng. Khi chạy bằng biogas M6C4 thì Wi giảm nhiều nhất 27% so với xăng, giảm 17% so với mêtan và giảm 10,5% so với biogas M8C2. Hàm lượng xăng tối ưu trung bình pha vào biogas M7C3 là 30%. Wi và nồng độ NOx tăng rất nhanh trong khi phát thải CO, HC giảm mạnh theo hàm lượng xăng pha vào biogas khi hàm lượng xăng nhỏ hơn 30%.
ABSTRACT
Using a combination of many different fuels on an internal combustion engine is one of the major researches in the field of internal combustion engines in order to save fossil fuels and reduce environmental pollution. When combining fuels, these fuels will provide strengths for each other to improve the quality of the combustion and avoid unusual combustion. The paper presents the research of performance and pollution emission of DA465QE Towner engine using hybrid fuel biogas/gasoline on light truck engine. The research results show that the biogas- gasoline hybrid fuel combination mechanism, when the engine runs on methane, The indicated work cycle Wi is reduced by at most 13% compared to when the engine runs on gasoline. When running on biogas M6C4, The indicated work cycle decreased the most by 27% compared to gasoline, 17% compared to methane and 10.5% compared to biogas M8C2. When the engine runs at high speed, the engine power increases, we can adjust the gasoline/biogas ratio to reduce NOx emissions, CO, HC emissions are almost unchanged compared to when the engine runs on biogas. The indicated work cycle Wi and engine power have the maximum value with the optimal equivalence ratio about 1.1. The optimal gasoline content blended with M7C3 biogas is 30%. The indicated work cycle and NOx emission increased very quickly while CO, HC emissions decreased sharply with gasoline content blended into biogas when the gasoline content was less than 30%.
[ 2023\2023m06d020_13_22_25CHTK25_ID22_Su_dung_nhien_lieu_hybrid_biogas-xang_tren_dong_co_o_to_tai_nhe_(final)178.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn