Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,850,564

 NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỒ HOẠ ỨNG DỤNG
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Hùng Cường, Mai Lam
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 9(58), Quyển III;Từ->đến trang: 15-20;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đồ họa ứng dụng là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên CNTT. Hiện nay, tại các trường CĐ-ĐH chưa có hệ thống bài giảng chung, đặc biệt với các môn học kiến thức cập nhật nhanh chóng. Mặt khác, việc giảng dạy còn nhiều hạn chế về phương pháp, tài liệu... Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất việc nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ dạy học môn Đồ họa ứng dụng dựa vào các quan điểm về thiết kế phần mềm theo hướng dạy học và cụ thể hóa các yêu cầu về chức năng của một công cụ hỗ trợ giảng dạy.
ABSTRACT
Graphics applications are specialized subjects for IT students. Today, there is not a general lecture system at universities-colleges, especially, the subject are updated knowledge quickly. On the other hand, teaching is limited about methods, materials ... In this paper, we propose research building a tool support subject teaching graphics applications based on the views on the direction of software design teaching and specifying functional requirements of a teaching support tools.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn