Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016. Năm: 2016.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016. Năm: 2016.
[3] Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên năm học 2015 – 2016. Năm: 2016.
[4] Thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn và Thanh niên giai đoạn 2014 - 2016. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
[7] Thành tích xuất sác trong phong trào thi đua "Văn hóa - Thể thao". Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn