Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,850,535

 KHUÔN MẪU TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Hùng Cường
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực; Số: 5, ISBN: 978-604-80-2094-1;Từ->đến trang: 268-271;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ thông tin truyền thông (ICT) đã làm thay đổi trong đạo đức kinh doanh và hành vi mua của người tiêu dùng. Thị trường kinh doanh trực tuyến đã cho thấy tầm quan trọng của nó đối với cả giới học giả và giới kinh doanh. Bài viết này sẽ đi vào phân tích các công bố nghiên cứu đánh giá trang web có liên quan và chỉ ra rằng các tài liệu thương mại điện tử hiện không có bất kỳ khuôn mẫu tiêu chuẩn nào để đánh giá hiệu suất tổng thể một trang web. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất một hướng mới để đánh giá website. Một khuôn khổ mới đã được thành lập trong đó cho thấy đánh giá trang web nên được thực hiện ở ba khía cạnh chính: tính hữu ích của trang web (kỹ thuật), chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận trang web.
ABSTRACT
Information Communication Technologies (ICTs) have changed how business is conducted and consumers’ purchase behavior. Online market has showed its importance to both academia and business circles. This article will go into analysis published evaluation studies related websites and documents indicate that e-commerce is simply not currently have any standard framework to assess the overall performance Web page. Therefore, this research proposes a novel direction to website evaluation. A new framework has been established which suggests website assessment should be performed in three major aspects: website usefulness (technique), service quality, and physical accessibility.
[ 2017\2017m011d09_14_38_23Vo_Hung_Cuong.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn