Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,850,340

 Nghiên cứu vai trò các nhân tố của trang web trong sự thành công của giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với khách hàng ở Việt Nam.
Chủ nhiệm:  Võ Hùng Cường; Thành viên:  
Số: T2016-07-01 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Tại Vệt Nam, thương mại điện tử Business to Customer (B2C) “hoạt động từ phía doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng dựa trên các phương tiện điện tử đặc biệt là Internet” thực sự là một cơn sốt với người tiêu dùng. Tuy nhiên, còn rất nhiều hạn chế cần được nhìn nhận và khắc phục. Làm sao để nâng cao hiệu quả của hoạt động B2C tại Việt Nam? Làm sao để các website B2C tại Việt Nam có thể học hỏi và có được thành công như các doanh nghiệp điển hình trên thế giới?.  Xét thấy như vậy, tôi đề xuất đề tài “Nghiên cứu vai trò các nhân tố của trang web trong sự thành công của giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với khách hàng ở Việt Nam.”
Tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng chính đến việc mua sắm, giao dịch trên
Internet thông qua các website.
- Đánh giá một số website tương tự để rút ra các yếu tố chính.
- Sử dụng kết hợp các phương pháp kiểm tra khả năng sử dụng trang web và
đánh giá trực giác để tiến hành khảo sát.
- Xây dựng website dựa trên kết quả đánh giá khảo sát
- Đưa ra các đánh giá, so sánh kết quả thu được đối với website đã xây dựng
theo các tiêu chuẩn.  

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn