Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,380

 Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ cho thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  GS.TS. Lê Thế Giới; Thành viên:   PGS.TS Lª ThÕ Giíi ThS §Æng C«ng TuÊn ThS Vâ Quan TrÝ ThS NguyÔn Phóc Nguyªn ¤ng Lª H÷u §èc Bµ NguyÔn ThÞ Thuý Mai
Số: KHDN2008 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn