Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Mô hình phố chuyên doanh: Ứng dụng trong phát triển các tuyến phố thương mại của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Võ Quang Trí. Thành viên: PGS.TS. Lê Văn Huy TS. Donald J. Kopka TS. Đường Thị Liên Hà TS. Đinh Thị Lệ Trâm TS. Nguyễn Văn Hùng TS. Phạm Thanh Trà Th.S. Trương Trần Trâm Anh. Mã số: B2015-04-22. Năm: 2016. (Apr 8 2016 11:10AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến niềm tin của người tiêu dùng Việt trong việc mua sắm trực tuyến. Chủ nhiệm: TS. Võ Quang Trí. Thành viên: TS. Đường Thị Liên HàTh.S Bùi Văn Viễn. Mã số: Đ2013-04-44 BS. Năm: 2014. (Apr 8 2016 11:04AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển công nghiệp phụ trợ cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GS.TS. Lê Thế Giới. Thành viên: PGS.TS Lª ThÕ Giíi ThS §Æng C«ng TuÊn ThS Vâ Quan TrÝ ThS NguyÔn Phóc Nguyªn ¤ng Lª H÷u §èc Bµ NguyÔn ThÞ Thuý Mai . Mã số: KHDN2008. Năm: 2008. (Apr 8 2016 10:59AM)
[4] Đề tài Khác: Mô hình khởi sự kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm. Thành viên: TS. Trương Hồng TrìnhTS. Nguyễn Phúc NguyênTS. Võ Quang TríTS. Nguyễn Thị Mỹ HươngTS. Đoàn Thị Liên HươngTS. Đường Thị Liên Hà. Mã số: TRIG2007. Năm: 2007. (Apr 8 2016 10:55AM)
[5] Đề tài Khác: Lập kế hoạch sản xuất bằng phương pháp mô phỏng. Chủ nhiệm: Võ Quang Trí. Mã số: NCKHSV2000. Năm: 2000. (Apr 8 2016 10:53AM)
[6] Đề tài Khác: Các định hướng chính sách giáo dục của Việt Nam thời kỳ Đổi Mới. Chủ nhiệm: Võ Quang Trí. Mã số: NCKHSV1997. Năm: 1997. (Apr 8 2016 10:52AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn