Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,564

 A Non-Overlapping Frequency Aid Technique for Fractional-N Digital Bang-Bang PLLs
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan Minh Vo
Nơi đăng: 2019 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS); Số: 0;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A frequency-aid technique using ternary phase detectors (TPDs) has been demonstrated to be able to shorten the frequency locking time of fractional-N digital Bang-Bang (BB) phase-locked loops (PLLs). However, in its worst case, this technique still faces a long transient due to overlapping operation between banks of the digitally controlled oscillator (DCO). In this paper, we propose a novel technique by tracking change of the DCO tuning word to prevent such overlapping operation happening. In the worst case, the proposed non-overlapping technique helps to reduce the transient time by a factor of 3.2.
ABSTRACT
A frequency-aid technique using ternary phase detectors (TPDs) has been demonstrated to be able to shorten the frequency locking time of fractional-N digital Bang-Bang (BB) phase-locked loops (PLLs). However, in its worst case, this technique still faces a long transient due to overlapping operation between banks of the digitally controlled oscillator (DCO). In this paper, we propose a novel technique by tracking change of the DCO tuning word to prevent such overlapping operation happening. In the worst case, the proposed non-overlapping technique helps to reduce the transient time by a factor of 3.2.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn