Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,130

 Analysis of LMS Gain Variation in DTC-Based Fractional-N Digital PLLs
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan Minh Vo
Nơi đăng: 2019 IEEE Asia Pacific Conference on Postgraduate Research in Microelectronics and Electronics (PrimeAsia); Số: 0;Từ->đến trang: 5-8;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In recent years, calibration loops exploiting the principle of adaptive filter based on least-mean-square (LMS) algorithm have been widely implemented in fractional-N digital phase-locked loops (PLLs). The most used LMS calibration loop in such systems may be to calibrate the gain mismatch between the digital/time converter (DTC) range and the digitally controlled oscillator period. Despite the fact of that, variance of the LMS gain has never been computed in any publications so far. This paper, for the first time, computes the variance of the LMS gain relied on its power spectra. Simulation results match very well with theoretical calculation regardless of shape of training sequence of the calibration loop.
ABSTRACT
In recent years, calibration loops exploiting the principle of adaptive filter based on least-mean-square (LMS) algorithm have been widely implemented in fractional-N digital phase-locked loops (PLLs). The most used LMS calibration loop in such systems may be to calibrate the gain mismatch between the digital/time converter (DTC) range and the digitally controlled oscillator period. Despite the fact of that, variance of the LMS gain has never been computed in any publications so far. This paper, for the first time, computes the variance of the LMS gain relied on its power spectra. Simulation results match very well with theoretical calculation regardless of shape of training sequence of the calibration loop.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn