Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,171

 Asynchronous Differential Capacitance-to-Digital Converter for Capacitive Sensors
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tuan Minh Vo, Yasuhide Kuramochi, Masaya Miyahara, Takashi Kurashina, Akira Matsuzawa
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Workshop on Synthesis And System Integration of Mixed Information technologies; Số: 15th;Từ->đến trang: 456 - 461;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper proposed a 10-bit low-power asynchronous differential capacitance-to-digital converter (CDC) for capacitive sensors. The proposed differential architecture makes the circuit insensitive to variations of sensor capacitance. Additionally, asynchronous mechanism and a dynamic regenerative comparator are utilized to lower the overall power of the circuit. Simulation results show that the effective number of bits (ENOB) of the proposed circuit is improved by 3.3 bits at Nyquist frequency as compared with previous work. The power consumption at 262 kHz is 8.45uA, which reducing from the previous work by 95% at the same frequency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn