Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính toán áp lực nước lỗ rỗng và độ lún của đất loại sét bão hòa chịu cắt trượt động chu kỳ đa phương không thoát nước bằng hàm Hypecbon kết hợp với phương pháp “hiệu chỉnh đường cong”.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Nhàn, Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nơi đăng: Tạp chí Các khoa học về Trái đất; Số: T. 37, S. 1 (2015);Từ->đến trang: 79-89;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this research, saturated-normally consolidated samples of kaolinite clay were tested under undrained uni-directional and multi-directional cyclic simple shears with various shear strain amplitude (g), cyclic shear direction and consolidation pressure (sv0). It is indicated from experiment results that cyclic shear direction and shear strain amplitude have important effect on the pore water pressure accumulation during undrained cyclic shear and the recompression characteristics after cyclic shear, meanwhile the effect of consolidation pressure on these properties, at least in the range from 49 kPa to 98 kPa, is negligible. The pore water pressure induced by multi-directional cyclic shear can be estimated by using hyperbolic function of shear strain amplitude and the number of cycles in combination with the “curve-fitting” technique. However, the obtained results for the case of multi-directional cyclic shear is not so good as those for the uni-directional one, especially in the range of g = 0.3% ~ 0.8%. On the other hand, the conventional estimation method of post-cyclic settlement can be used in combination with different compression indices for predicting the settlement of saturated clay layer subjected to undrained multi-directional cyclic shear.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn