Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 DETERMINE CONSOLIDATION OF SOME SOFT SOIL TYPES IN DA NANG CITY AND REMAINING PROBLEMS IN IMPROVEMENT OF SOFT SOIL BY PREFABRICATED VERTICAL WICK DRAIN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Truong1 , Nguyen Thi Ngoc Yen2, Do Quang Thien3, Nguyen Hoang Giang4
Nơi đăng: The International Conferencen HaNoiGeo 2015; Số: ISBN:978-604-913-418-0;Từ->đến trang: 159-166;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Improvement of soft soil by vertical wick drain is currently solution using porpularly in Vietnam in general and Danang city in particular. In which, characters of consolidation of soft soil are important parameters in designing calculation of vertical wick drain. Based on summarizing survey data on engineering geology – geotechnic carried out by us in the past few years and testing the consolidation charateristics of 15 samples of various soft soil in researched area, we want to show their consolidation charateristics and remaining problems in calaculation for improvement soft soil by vertical wick drain in passing time in this city.
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn