Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CORRELATION OF SHEAR STRENGTH BETWEEN THE UNDRAINED UNCONSOLIDATION TEST (UU) AND FIELD VANE SHEAR TEST (FVST) OF MULTI – ORIGINATED SOFT SOILS IN QUANG NAM COASTAL REGION OF VIET NAM
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ngoc Yen1, Bùi Van Truong2 , Do Quang Thien3, Nguyen Hoang Giang4
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: The International Conferencen HaNoiGeo 2015; Số: ISBN:978-604-913-418-0;Từ->đến trang: 187-192;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Based on collecting 210 series of data which have been systemized, handled and rejected from many projects for many years (in which 12 series of data are for checking) in Quangnam coastal area, we determine relationship between undrained shear strength of UU test versus FVST of 3 types of popular soft soils, are sandy clay mud ambQ22 with relative ratio ; clayey sand mud abmQ21 (with r = 0,872); sandy clay mud abmQ21 (with r = 0,912). This study is the first research on soft to very soft soils in Quangnam area and the results showed that relative extent altered from tight to very tight so that they can be used for ground and foundation designing (which involed with shear strength).
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn