Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tính cố kết và đề xuất các phương trình tương quan xác định chỉ số Cc, Cs cho đất yếu tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến*; Trần Thị Thu Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 137;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nén cố kết của 15 mẫu đất sét yếu ở Đà Nẵng tại các độ sâu khác nhau cho kết quả như sau: a1-2(cm2/kG)= 0,047 - 0,082; Cv*10-3(cm2/s) = 0,474 - 0,519; kv*10-7 (cm/s) = 0,122 - 0,23. Áp lực tiền cố kết (Pc) tăng và Cc, Cs giảm theo độ sâu. Các thông số cố kết có vai trò rất quan trọng trong tính toán thiết kế các giải pháp xử lý nền đất yếu, nhưng thí nghiệm thường mất nhiều thời gian và tốn chi phí. Do đó, nhóm tác giả đề xuất phương trình tương quan dự báo chỉ số nén (Cc) từ các chỉ tiêu vật lý (WL, e0, W0) và Cs từ W0, Cc dựa trên 58 dãy số liệu thí nghiệm và thu thập của đất yếu trong khu vực. Kết quả cho thấy mức độ liên hệ tương quan chặt đến rất chặt: với (chặt); với (rất chặt); với (chặt); với (rất chặt); với (rất chặt) và có thể dùng cho thiết kế xử lý nền đất yếu trong giai đoạn thiết kế cơ sở, cũng như kiểm tra độ tin cậy của kết quả thí nghiệm.
ABSTRACT
This article presents the results of consolidated compression of 15 soft soil samples in Da Nang at different depths with the following results: a1-2(cm2/kG) from 0,047 to 0,082; Cv*10-3(cm2/s) from 0,474 to 0,519; kv*10-7 (cm/s) from 0,122 to 0,23. Pre-consolidation pressure (Pc) increases and index C¬c, Cs decreases in depth. The consolidation parameters have a very important role in the calculation and design of measures to handle soft ground but experiments are usually time-consuming and expensive.. Therefore, the authors proposes correlation equations predicting index Cc from the physical properties (WL, e0, W0) and Cs from W0, Cc based on 58 series of experimental and collected data of soft soil in the area. The results show a tight to very tight level correlation as follows: with (tight); with (very tight); with (tight); with (very tight); with (very tight) and and can be used for designing handling soft ground in the experiment period, as well as checking the reliability of experimental results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn