Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đặc tính biến dạng - cố kết thấm và sức kháng cắt của một số đất loại sét phân bố ở thành phố Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến*; Nguyễn Thị Phương Khuê
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 72;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm nén cố kết và xác định sức chống cắt của đất loại sét ở Đà Nẵng. Kết quả xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất loại sét theo cả ba phương pháp thí nghiệm đều nhỏ hơn 0,2 kG/cm2, cho thấy thuộc loại đất yếu và rất yếu. Giá trị sức kháng cắt theo thí nghiệm hiện trường VST lớn hơn nhiều so với kết quả trong phòng, thí nghiệm cắt phẳng và nén ba trục sơ đồ UU cho kết quả gần tương tự nhau. Khi trạng thái của đất thay đổi từ dẻo mềm, dẻo chảy đến chảy: Cv; av, Cc, Cs có xu hướng tăng dần và Pc giảm dần. Ngoài phụ thuộc vào trạng thái của đất, đặc tính biến dạng – cố kết thấm và sức kháng cắt còn phụ thuộc vào các chỉ tiêu vật lý cơ bản của đất. Khi khối lượng thể tích khô giảm; độ ẩm giới hạn chảy, chỉ số dẻo, độ sệt và hệ số rỗng tăng thì sức kháng cắt có xu hướng giảm, Pc giảm nhưng Cv; av, Cc, Cs có xu hướng tăng dần.
ABSTRACT
This paper presents the results of compression test and determine shear strength of clay soil in Da Nang city. The results determine the undrained shear strength of clay soil under all three types of testing methods is less than 0,2 kg / cm2, which shows that the type of land is weak and very weak. Shear strength value according to the in-situ VST is much larger than that of laboratory test results while direct shear test and triaxial UU diagrams show nearly similar results. When the status of the soil changes from soft plastic, plastic flow to flow: Cv; av, Cc, Cs tends to increase and Pc tends to decrease. In addition to depending on the status of the soil, deformation characteristics - consolidation and shear strength depends on the basic physical indicators of soil. When dry volumetric mass decreases; liquidity limit, plasticity index, liquidity index and natural void factor increases then shear strength tends to decrease, Pc decreases but Cv; av, Cc, Cs tends to increase.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn