Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính chất cố kết động của đất loại sét bão hòa nước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Phương An, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Thanh Nhàn,Trần Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nơi đăng: The 2nd conference on transport infrastructure with sustainable development.; Số: ISBN:978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 553-562;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn