Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Geological characteristics of soft soils in quangnam – Da Nang coastal plain for planning and designing bridge and road engineering
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Ngoc Yen, Nguyen Thanh, Do Quang Thien, Bui Van Truong, Nguyen Hoang Giang, Nguyen Thi Phuong Khue
Nơi đăng: Proceedings of the 3rd international conference Vietgeo 2016, Ha Long City. Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure; Số: 1;Từ->đến trang: 131-140.;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents the result of studying geological characteristics of soft soils in Quangnam – Danang coastal plain. In researched area, strata mainly include clay mud, sandy clay mud in multiple of origin (ambQ23; mbQ22; ambQ22 and abmQ21). These multiple layers distribute irregular, almost not expose to the surface and their thickness change in different sites. The majority in these soils are fine particle which the main compositions are clay minerals, for example: Illite, kaolinite, montmorilonite and chlorite; and the coarse portion is generally quartz. These soft soils have not consolidated with low pre-consolidated pressure (Pc = 52,55 kPa ÷61,5 kPa in sandy clay mud and Pc = 45,50 kPa ÷ 58,8 kPa in clay mud), high compressive ratio (a0,5-1 ≥ 10 kPa-1), small deformation modulus (E0,5-1≤5000 kPa) and weak shear strength. They are inconvenient objects affecting planning, designing work for different engineering.
ABSTRACT
This paper presents the result of studying geological characteristics of soft soils in Quangnam – Danang coastal plain. In researched area, strata mainly include clay mud, sandy clay mud in multiple of origin (ambQ23; mbQ22; ambQ22 and abmQ21). These multiple layers distribute irregular, almost not expose to the surface and their thickness change in different sites. The majority in these soils are fine particle which the main compositions are clay minerals, for example: Illite, kaolinite, montmorilonite and chlorite; and the coarse portion is generally quartz. These soft soils have not consolidated with low pre-consolidated pressure (Pc = 52,55 kPa ÷61,5 kPa in sandy clay mud and Pc = 45,50 kPa ÷ 58,8 kPa in clay mud), high compressive ratio (a0,5-1 ≥ 10 kPa-1), small deformation modulus (E0,5-1≤5000 kPa) and weak shear strength. They are inconvenient objects affecting planning, designing work for different engineering.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn