Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Xác lập liên hệ tương quan giữa độ bền kháng nén một trục ở trạng thái khô và chỉ số RQD của thành tạo đá phiến sericite, hệ tầng A Vương khu vực thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trần Thị Lý
Nơi đăng: Journal of Science and Technology; Số: 3(22) (2017);Từ->đến trang: 89–102;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Based on collected data, experimental research on the unaxial unconfined compressive resistance of 154 samples of sericite schist belonging to A Vuong formation in Da Nang city, we establish the recurrence correlation of these two quantities in order to serve inspecting works, as well as explain the physical – mechanical parameters of this formation as well, especially with large scale constructions, use deep foundation or make environment for underground structures.
ABSTRACT
Based on collected data, experimental research on the unaxial unconfined compressive resistance of 154 samples of sericite schist belonging to A Vuong formation in Da Nang city, we establish the recurrence correlation of these two quantities in order to serve inspecting works, as well as explain the physical – mechanical parameters of this formation as well, especially with large scale constructions, use deep foundation or make environment for underground structures.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn