Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thí nghiệm cố kết thấm và sức kháng cắt của đất yếu phân bố ở đồng bằng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng phục vụ quy hoạch và thiết kế công trình giao thông.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nơi đăng: Tạp chí Thủy Lợi và Môi Trường; Số: Số: ISSN 1859-3941;Từ->đến trang: 1..;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu đặc trưng cố kết thấm và sức kháng cắt của đất yếu đa nguồn gốc đồng bằng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất yếu chủ yếu là bùn sét, bùn sét pha có tuổi và nguồn gốc khác nhau (ambQ23; mbQ22; ambQ22 và abmQ21) mới được thành tạo, diện phân bố không đều, bề dày có sự thay đổi lớn và ít lộ ra trên mặt. Đất hầu như chưa được cố kết, áp lực tiền cố kết bé (Pc = 52,55 kPa ÷61,5 kPa đối với bùn sét pha và Pc = 45,50 kPa ÷ 58,8 kPa đối với bùn sét), hệ số nén lún lớn (a0,5-1≥ 10 kPa-1), hệ số cố kết ngang thể hiện tính chất bất đồng nhất rõ rệt, môđun tổng biến dạng nhỏ (E0,5-1≤5000 kPa) và sức kháng cắt thấp. Đây là nhưng đối tượng có ảnh hưởng bất lợi đến công tác quy hoạch, thiết kế công trình nói chung và đường giao thông nói riêng.
ABSTRACT
This paper presents the results of study on the characteristics of soft soils in Quangnam – Danang coastal delta (consolidation and shear strength properties). It is clear that, the strata mainly include very soft clay, very soft sandy clay having different ages and origins (ambQ23; mbQ22; ambQ22 and abmQ21) which are Quarternary depositions, irreguarlly distributed with varying thicknesses, and almost not expose to the surface. These soft soils are under-consolidation with low pre-consolidated pressure (Pc = 52,55 kPa ÷61,5 kPa for very sandy clay and Pc = 45,50 kPa ÷ 58,8 kPa for very soft clay), high compressive ratio (a0,5-1 ≥ 10 kPa-1), horizontal consolidation ratio, which represent the heterogeneous characteristics of soft soils, small deformation modulus (E0,5-1≤5000 kPa) and low shear strength. The soft soils will cause severals problems in planning and designing work in general, especially for transportation engineering projects.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn