Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định các đặc trưng cố kết thấm và hệ số tỷ lệ m=Ch/Cv của các thành tạo đất yếu phổ biến ở đồng bằng Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến1; Nguyễn Thị Phương Khuê1
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Huế; Số: Tập 126, Số 4A;Từ->đến trang: 11;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trìn­h bày kết quả xác định các đặc trưng cố kết thấm (Ch; Cv) và hệ số tỷ lệ m=Ch/Cv của các thành tạo đất yếu phổ biến ở đồng bằng ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng trên cơ sở thí nghiệm trong phòng và giải bài toán phân tích ngược (dựa vào số liệu quan trắc lún của nền đường trên đất yếu trong khu vực [4]). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Đất yếu chưa được cố kết, áp lực tiền cố kết bé (bùn sét pha Pc = 52,6-61,5 kPa; bùn sét Pc = 45,5-58,8 kPa), hệ số nén lún lớn (a1-2≥10 kPa-1). Hệ số cố kết Cv=1,70-2,14 m2/năm (bùn sét pha) và Cv=1,31-1,34 m2/năm (bùn sét). Hệ số cố kết ngang trong phòng C­h(tp) của bùn sét pha, bùn sét ambQ23 lớn hơn bùn sét pha, bùn sét mbQ22. Hệ số cố kết ngang, hệ số tỷ lệ m từ kết quả quan trắc lún và thí nghiệm trong phòng có sự chênh lệch nhau không lớn: Bùn sét pha (ambQ23, mbQ22) Ch(ap) =2,51 – 3,08 m2/năm lớn hơn C­h(tp) =2,25 – 2,47 m2/năm; Bùn sét (ambQ23, mbQ22) Ch(ap)=1,99 – 2,73 m2/năm bé hơn C­h(tp)=2,14 – 2,40 m2/năm. Hệ số cố kết ngang quan trắc lún Ch(ap) = 1,99 – 3,08 m2/năm, hệ số tỷ lệ m= Ch(tp)/Cv= 1,95 – 2,34 m2/năm; m= Ch(ap)/Cv= 1,52 – 1,91 m2/năm. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả có độ tin cậy cao và khá phù hợp với các nghiên cứu ở Việt Nam và thế giới [6,7,8,9]. Từ giá trị Cv, Ch có thể dự báo chính xác hơn độ lún dư của nền đất và rất có giá trị tham khảo cho công tác thiết kế xử lý nền các công trình trong khu vực.
ABSTRACT
The paper presents the results of determination of the cohesive characteristics (Ch; Cv) and coefficient m= Ch/Cv of creating soft soil in Quang Nam - Danang coastal plain from laboratory testing and solving the problem of reverse analysis( based on settlement motoring data of roadbed on the soft soil in the area [4]). Research results show that: These soft soils are under-consolidation with low pre-consolidated pressure (silty clay mud Pc = 52,55-61,5 kPa and clay mud Pc = 45,50-58,8 kPa), high compressive ratio (a1-2≥ 10 kPa-1). Consolidation ratio Cv =1,70 – 2,14 m2/year (silty clay mud) and Cv =1,31 – 1,34 m2/year (clay mud). Horizontal consolidation ratio of laboratory test Ch(tp) of silty clay mud, clay mud ambQ23 is larger than silty clay mud, clay mud mbQ22. Horizontal consolidation ratio, coefficient ratio m from subsidence monitoring results and laboratory experiments with different disparity is not large: Silty clay mud (ambQ23, mbQ22) Ch(ap)=2,51-3,08 m2/year is bigger than Ch(tp)=2,25-2,47 m2/year; Clay mud (ambQ23, mbQ22) Ch(ap)=1,99-2,73 m2/year is smaller than Ch(tp)=2,14-2,40 m2/year. Horizontal consolidation ratio subsidence monitoring Ch(ap)=1,99-3,08 m2/year, coefficient ratio m = Ch(tp)/Cv=1,95 – 2,34 m2/year; m = Ch(ap)/Cv=1,52 – 1,91 m2/year. The research results of the authors' group with high reliability and suitable with studies in the world and in Vietnam. From the value Ch, Cv can be more accurately predicted than the residual subsidence of the ground in during using and very valuable reference for the design work of the foundation works in the area.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn