Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Effects of mineral composition and physical - mechanical properties to calculate and design ground improvement work in Quang Nam - Da Nang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dr. Nguyen Thi Ngoc Yen1, Assoc. Prof. Bui Van Truong2, Assoc. Prof. Do Quang Thien3, M.Sc. Nguyen Hoang Giang4
Nơi đăng: The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019); Số: ISBN 978-604-82-2893-4;Từ->đến trang: 234-243;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The results on studying show: Mineral composition of soft soils include Quartz, Illite, Kaolinite in majority; the content of organic of soils are low (<10%), tenderly deacrease with depth. The main chemical composition of soils are SiO2; Al2O3; sand and silt particles occupy the majority. Consolidation ratio Cv =1,70 – 2,14 m2/year (silty mud clay) and Cv =1,31 – 1,34 m2/year (mud clay). Horizontal consolidation ratio, which represent the heterogeneous characteristics of soft soils: m=Ch(tp)/Cv=1,32 - 4,19; m=Ch(ap)/Cv=1,82 -1,86 (Silty mud clay); m= Ch(tp)/Cv =1,09 - 4,14; m= Ch(ap)/Cv =1,52 -1,91 (mud clay). Small deformation modulus (E0,5-1≤5000 kPa) and low shear strength. Application calculation results show that: Mineral composition and physical-mechanical properties of soft soils play an important role in deciding the ground improvement method and its effectiveness.
ABSTRACT
The results on studying show: Mineral composition of soft soils include Quartz, Illite, Kaolinite in majority; the content of organic of soils are low (<10%), tenderly deacrease with depth. The main chemical composition of soils are SiO2; Al2O3; sand and silt particles occupy the majority. Consolidation ratio Cv =1,70 – 2,14 m2/year (silty mud clay) and Cv =1,31 – 1,34 m2/year (mud clay). Horizontal consolidation ratio, which represent the heterogeneous characteristics of soft soils: m=Ch(tp)/Cv=1,32 - 4,19; m=Ch(ap)/Cv=1,82 -1,86 (Silty mud clay); m= Ch(tp)/Cv =1,09 - 4,14; m= Ch(ap)/Cv =1,52 -1,91 (mud clay). Small deformation modulus (E0,5-1≤5000 kPa) and low shear strength. Application calculation results show that: Mineral composition and physical-mechanical properties of soft soils play an important role in deciding the ground improvement method and its effectiveness.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn