Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG KARST CỦA KHỐI ĐÁ VÔI PHONG NHA - KẺ BÀNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ ĐỊA HOÁ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến – TS. Đỗ Quang Thiên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: tạp chí khí tượng thủy văn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 583;Từ->đến trang: 25-31;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa vào kết quả phân tích 5 mẫu nước ngầm lấy trong các khối đá vôi ở khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng vào tháng 1/2009, tập thể tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh tích số hoạt tính với tích số hòa tan đá vôi và phương pháp lượng thiếu hụt bão hòa của các ion [Ca2+], [CO32-] trong nước để đánh giá cường độ hoạt động Karst. Kết quả tính toán bằng 2 phương pháp khác nhau cho thấy hoạt động Karst của khối đá vôi nghiên cứu diễn ra với cường độ từ yếu đến rất yếu. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành đánh giá cường độ bóc mòn Karst thông qua bề dày hòa tan của đá vôi trong 1 năm là 31,12.10-3mm và so sánh với các khối đá vôi trên thế giới thì cường độ bóc mòn Karst của khối đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc loại yếu.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
Based on the analysis results of 5 water samples taken from limestone of Phong Nha – Ke Bang area in Januany 2009, the authors has used the method of comparation between active product and dissalved limestone production and the method of lacking content in saturation of [Ca2+], [CO32-] anions in water for assessment of Karst activity intensity. The calculated results from different methods shown that Karst activity of reseach limestone taking place with intensity from weak to very weak. On the base, we gave assessment the Karst denudated intensity through dissolved limestone thickness for one year is 31.12×10-3 mm and comparated with others limestone blocks on the world just Karst denudated intensity of Phong Nha – Ke Bang’s limestone block is weak intensity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn