Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính chất xây dựng của các loại đất yếu khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. E-mail: ngocyendc@gmail.com ThS. Nguyễn Hoàng Giang Khoa Xây dựng, Trường Đại học Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. E-mail: giang.gsp2008@yahoo.com.vn TS. Đỗ Quang Thiên Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Huế, Thành Phố Huế, Việt Nam. E-mail: dquangthien@yahoo.com
Nơi đăng: nhà xuất bản xây dựng; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: 149-161;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài Đánh giá tổng hợp điều kiện địa chất công trình vùng ven biển tỉnh Quảng Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, cùng với nhiều tài liệu công bố khác nhau, báo cáo này muốn cung cấp các thông tin về tính chất xây dựng đặc trưng của một số loại đất yếu phổ biến nhằm phục vụ công tác thiết kế, xử lý nền đất yếu khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam. Kết quả cho thấy, đất yếu vùng nghiên cứu là đất loại sét dẻo chảy - dẻo mềm, cát bụi bão hòa nước và bùn hữu cơ với hàm lượng từ 0,24 - 12,6%. Đất được hình thành từ nhiều nguồn gốc khác nhau như: biển, sông-biển, sông-biển-đầm lầy, vũng-vịnh với độ sâu mái lớp từ 1-20m, bề dày 1-16m, trung bình 6-8m. Đất yếu phân bố chủ yếu ở Hội An, Điện Bàn, dọc theo sông Trường Giang và Tam Kỳ. Tính chất xây dựng của chúng biến đổi trong phạm vi rộng. Nếu không có biện pháp xử lý thích hợp thì không thể làm nền tự nhiên cho các công trình xây dựng.
ABSTRACT
Based on researched results of “General assessment on geological conditions of Quangnam coastal plain under impaction of climate change and rising sea level”, associated with many different origin of reference data, the purpose of this paper is providing information on specific construction characteristics of some popular soft soils to serve designing and soil improvement work in researched area. Researched results showed that, soft soils are clayey soils, soft state, saturated silty sand and organic mud with the organic content from 0,09 to 12,6%. Origin of soils are marine, alluvial-marine and alluvial-marine-bog, with the roof layer at depth of 1-20m, thickness 1-15m (average 6-8m). The distribution of soft soils mainly muster in Hoian, Dienban, along Truong Giang and Tam Ky river. Their constructive characteristic vary in a large range. They couldn’t be used for natural construction ground if there aren’t any suitable soil improvement method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn