Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tiêu chuẩn đánh giá mới về sức kháng hóa lỏng của đất cát bão hòa chịu cắt trượt động chu kỳ và không chu kỳ.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Quang Thiên*, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Ngọc Yến
Nơi đăng: Viện khoa học công nghệ xây dựng; Số: 11-2013;Từ->đến trang: 404-416;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của phương cắt trượt đến sự suy giảm ứng suất hữu hiệu vàtính chất hóa lỏng của đất cát bão hòa, các thí nghiệm cắt trượt đơn giản chu kỳ đơn phương và đaphương đã được thiết kế và tiến hành trên đất cát tự nhiên và đất cát nhân tạo. Kết quả thí nghiệm chothấy ảnh hưởng của phương cắt trượt lên sự suy giảm ứng suất hữu hiệu trong đất cát chỉ đáng kể khi độbiến dạng trượt nhỏ hơn 0,3 % (γ < 0,3 %). Hơn nữa, sự suy giảm của ứng suất hữu hiệu trong đất cát làhàm số của độ biến dạng tích lũy (G*), là thông số biến dạng mới được định nghĩa bằng tổng của gialượng độ biến dạng. Biểu đồ quan hệ giữa độ biến dạng tích lũy và độ biến dạng trượt có thể được sửdụng để mô tả tính chất hóa lỏng cũng như trở thành tiêu chuẩn đánh giá sức kháng hóa lỏng của đấtcát Toyoura. Tiêu chuẩn này có thể sử dụng để đánh giá sức kháng hóa lỏng của đất cát Toyoura bãohòa chịu cắt trượt động không chu kỳ đa phương trong động đất.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn