Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG KARST THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY ĐỊA HÓA KHU VỰC RÌA ĐÔNG KHỐI NÚI ĐÁ VÔI PHONG NHA – KẺ BÀNG, TỈNH QUẢNG BÌNH
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Ngọc Yến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: 09/2011 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên
marriage affairs all wife cheat i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn