Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu liên hệ tương quan về độ bền kháng cắt giữa thí nghiệm nén 3 trục (UU) và cắt cánh hiện trường (VST) của các thành tạo đất yếu vùng đồng bằng ven biển Quảng Nam
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến; Thành viên:  TS. Đỗ Quang Thiên - Trương Bạch Dương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2014-02-108 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Kết quả của đề tài đã đưa ra được bản đồ phân bố đất yếu, thu thập và xử lý trên 500 dãy số liệu đất yếu (mẫu thí nghiệm), trong đó có 20 dãy số liệu đất yếu (kiểm tra) để đưa ra bảng giá trị trung bình về chỉ tiêu cơ lý của đất yếu một cách có hệ thống và đầy đủ, như là cơ sở khoa học tin cậy cho công tác thiết kế, quy hoạch xây dựng và khai thác kinh tế lãnh thổ.

            Phân chia ra các kiểu cấu trúc nền đất yếu trong khu vực (bản đồ cấu trúc nền), đánh giá khả năng sử dụng của từng kiểu cấu trúc nền đất yếu phục vụ quy hoạch, thiết kế công trình xây dựng.

            Lựa chọn 03 loại đất yếu có diện phân bố rộng và là các đối tượng có liên quan trực tiếp đến việc làm nền các công trình xây dựng để tiến hành đánh giá mức độ liên hệ tương quan, và khả năng ứng dụng của các phương trình tương quan trong việc diễn dịch các chỉ tiêu liên quan đến sức kháng cắt của đất yếu, phục vụ tính toán sức chịu tải và ổn định của nền đắp trên đất yếu ở địa bàn nghiên cứu.

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn