Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dự án nghiên cứu cấp Tỉnh - Khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa hình – địa chất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu
abortion stories gone wrong how to a
Chủ nhiệm:  TS. Đỗ Quang Thiên (chủ nhiệm) ; ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến (Thư ký - Thành viên); Thành viên:  TS. Nguyễn Đình Tiến - TS. Bùi Văn Trường - ThS. Trần Thị Phương An và nnk

Số: DP-DT2012-2014 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn