Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,856

 Ứng dụng phần mềm FEMM / MATLAB để xây dựng mô hình tính toán nhiệt trong động cơ điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Vi*; TS. Hoi nghi KH ATiGB 2016*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016 Quyển 2;Từ->đến trang: 133;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô phỏng số đang ngày càng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp và nghiên cứu để hạn chế chi phí phát triển trong nghiên cứu trên máy mới thực tế. Chính vì vậy, việc sử dụng các phần mềm để mô hình hóa các hệ thống cho phép tránh được các thử nghiệm trong thực tế. Mục đích của bài báo là ứng dụng phần mềm FEMM, phần mềm mô phỏng sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, góp phần mô hình hoá một động cơ sẵn có. Cách tiếp cận của chúng tôi là so sánh các kết quả được cung cấp bởi phần mềm FEMM với các phép đo thực nghiệm và kết quả mô phỏng trước đó. Sử dụng phần mềm FEMM có thể cho phép chúng ta giải các bài toán về truyền nhiệt, điện từ trường, tĩnh điện học và phân tích dòng điện. Với mục đích của đề tài này, chúng tôi nghiên cứu chủ yếu dựa trên vấn đề về truyền nhiệt trong động cơ. Để có thể điều khiển phần mềm FEMM, chương trình được xây dựng tính toán dựa trên phần mềm MATLAB liên kết FEMM.
ABSTRACT
Numerical simulations are increasingly being used in many industrial sectors and research to minimize development costs in research on actual new machines. Therefore, the use of software to model systems allows avoiding experiments in practice. The purpose of the paper is to apply FEMM software, simulation software using finite element method to model an existing engine. Our approach is to compare the results provided by the software FEMM with experimental measurements and simulation results earlier. Using software FEMM could allow us to solve the problem of heat transfer, electromagnetics, electrostatics and power flow analysis. For the purposes of this topic, we study mainly based on heat transfer problems in engines. To be able to control the software FEMM, the program is built and calculated based on MATLAB software linking with FEMM.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn