Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,192

 Nghiên cứu thực nghiệm các tính năng ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt quá lạnh/quá nhiệt tự dùng nguồn nhiệt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(118).2017-Quyển 2;Từ->đến trang: 40;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của hệ thống điều hòa không khí nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm khí phát thải góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững là mục đích hết sức quan trọng. Xây dựng một hệ thống để nghiên cứu thực nghiệm sự ảnh hưởng đến hệ thống bơm nhiệt có quá lạnh/quá nhiệt tự dùng nguồn nhiệt của hệ thống cung cấp. Nghiên cứu sự ảnh hưởng đến COP hệ thống bơm nhiệt một cấp sử dụng môi chất lạnh R32; kiểm chứng sự ảnh hưởng các quá trình quá lạnh, quá nhiệt, các điều kiện, nhiệt độ môi chất đến thiết bị ngưng tụ, công suất của máy lạnh...; hệ số làm nóng COP tăng giảm theo nhiệt độ bay hơi. Đồng thời tính toán lý thuyết và được kiểm nghiệm bằng thực nghiệm hệ số làm lạnh COP và hệ số làm nóng COPheat của quá trình quá lạnh và quá nhiệt.
ABSTRACT
Improving energy efficiency of air conditioning systems to save energy, reduce emissions to contribute to environmental protection and ensure sustainable development is an important goal. In this study, we set up a system for empirical investigation of the influence of overheating / overheating system using the heat source system of the supply system, study the effect of COP on a single-stage heat pump using R32 refrigerant and verify the effects of too cold, overheating, conditions, temperature of the media on the condenser, the capacity of air conditioners...; The COP heating coefficient decreases with the evaporating temperature. At the same time theoretical calculations are tested experimentally with the COP and COPheat heating coefficients of both super-cooling and superheating.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn