Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,325,598

 NGHIÊN CỨU BƠM NHIỆT VỚI HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG CHU TRÌNH RANKINE HỮU CƠ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hoàng Thành Đạt*; PGS.TS. Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 1.2, 2019;Từ->đến trang: 18;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu sử dụng các nguồn nhiệt thừa cấp nhiệt cho hệ thống bơm nhiệt với hệ thống lạnh sử dụng chu trình Rankine hữu cơ ORC (Organic Rankine Cycle). Trên căn bản tính toán theo mô hình mới để chọn ra được môi chất thích hợp nhất dùng cho hệ thống, đưa ra được kết quả tính toán hệ số làm nóng và làm lạnh COP đối với các môi chất R22, R600, R601, R123, R1234ze, R134a, R152a, R227ea, R245fa, R717, Rượu, R718. Nghiên cứu các tính năng, đặc tính thay đổi của hệ thống bơm nhiệt kết hợp làm lạnh tùy theo sự thay đổi nhiệt độ ở thiết bị sinh hơi, nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ, kết quả tính toán hiệu suất vòng tuần hoàn ηorc, hệ số làm việc của hệ thống COPS. Các kết luận rút ra từ kết quả tính toán hệ thống bơm nhiệt với hệ thống lạnh chu trình Rankine hữu cơ.
ABSTRACT
The research is on the use of extra heat sources for heat pump systems combined with refrigeration through the ORC (Organic Rankine Cycle) system based on the new model to choose the most suitable for the system. The results of calculating the heating and cooling coefficients for COPs for R22, R600, R601, R123, R152a, R227ea, R245fa, R717, Alcohol, R718, and R718 are given. By studying the features, characteristics of the change of the heat pump combined cooling according to the temperature change in the steam generator, evaporative temperature and condensing temperature, we see that the results of the calculation of cycle efficiency complete ηorc, the working coefficient of the COPS system. The conclusions are drawn from the results of calculating the heat pump system combined cooling through the ORC system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn