Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,108

 Nghiên cứu thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống sử dụng trong hệ thống lạnh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc, Võ Chí Chính
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 33-2009;Từ->đến trang: ;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tìm hiểu tổng quan về các loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống đang sử dụng phổ biến hiện nay để thấy được phạm vi ứng dụng của nó trong thực tế, từ đó ta đi nghiên cứu và xây dựng các cơ sở lý thuyết để tính toán, thiết kế thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống dạng trơn và ống lồng ống có cánh dọc thân để tăng cường khả năng trao đổi nhiệt, nâng cao được hiệu quả ngưng tụ dẫn đến làm tăng được năng suất lạnh cho hệ thống lạnh. Trong bài báo cũng đồng thời đi xây dựng mô hình thí nghiệm thực nghiệm trên hệ thống lạnh thực tế với ba loại thiết bị ngưng tụ khác nhau được tính tóan với cùng một công suất lạnh như nhau để kiểm chứng. Qua nghiên cứu ta sẽ đánh giá được hiệu quả kinh tế- kỹ thuật của thiết bị nghiên cứu so với các thiết bị truyền thống.
ABSTRACT
Learn an overview about the types of double tube heat exchange is using common now to see the scope of its application in practice, then we take research and building of theory to calculate, design style of single double tube condenser with no fin and longitudinal fin double tube condenser to enhance the ability to exchange heat and improve the effective condense to increase the capacity for refrigeration system. In the article also to build a model experiment on the system of refrigeration reality with three types of different condenser are calculated as the same capacity of the refrigeration to test. Through research we will evaluate the economic-technical of equipment that we are researching compared with traditional devices.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn