Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,325,379

 A comparative analysis of the condensing processes in air-cooled and water-cooled refrigeration systems under vietnam’s climate conditions (So sánh phân tích quá trình ngưng tụ của hệ thống lạnh làm mát bằng nước hoặc không khí trong điều kiện khí hậu Việt Nam - Số ra bằng tiếng Anh)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Trần Anh Ngọc- Radu Reff.
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN; Số: 61- Quyển 1;Từ->đến trang: 53-57;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
The paper presents a comparative analysis between air-cooled and water-cooled condensing processes in a single-stage vapour compression refrigeration system using the non-ozone depleting refrigerant R410A under extremely hot climate conditions in Vietnam. The analysis results show that the utilization of water as a coolant for the condenser contributes to the improvement of the efficiency of the refrigeration system than the use of an air-based coolant, especially under hot weather conditions in Vietnam. In this paper, the weather data in Danang city are selected for the comparative analysis.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn