Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,197,072

 Tính toán truyền nhiệt trên ống có cánh theo phương pháp mới
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ- ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 10(83)-2014;Từ->đến trang: 50-57;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quá trình truyền nhiệt qua ống là một quá trình truyền nhiệt phức tạp. Trong thực tế, để tính toán quá trình truyền nhiệt qua ống đã có nhiều phương pháp tính toán truyền thống khác nhau, nhất là tính toán truyền nhiệt đối với ống có cánh, hầu hết các phương pháp khi tính rất phức tạp và tốn nhiều thời gian. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả đã đưa ra phương pháp tính mới để tính truyền nhiệt qua ống có cánh, từ đó áp dụng vào tính toán cho các loại ống hình trụ có cánh với nhiều biên dạng khác nhau như ống vách trụ có cánh ngang thân. Trên cơ sở đó, bài báo có thể áp dụng để tính toán cho ống vách trụ có cánh dọc thân, đặc biệt là ống vách trụ có cánh xoắn. Ứng với mỗi loại cánh khác nhau, tác giả sẽ đi tính toán bán kính tương đương, tính chu vi và diện tích mặt cắt ngang của ống.
ABSTRACT
The process of heat transfer through the tube is a complex process of heat transfer. In fact, to calculate the heat transfer through the tube, there are many difference traditional calculation methods, especially calculation of heat transfer tubes with wings, most of the methods of calculation is very complex and spend a lot of time. In the framework of this paper, the author has made a new calculation method for calculating heat transfer through the tube with wings, which applies to the calculation of cylindrical tubes with wings with different profiles such as cylindrical casing with horizontal winged. On this basis, the paper can be applied to calculate for the cylindrical casing with vertical winged, especially the cylindrical casing with winged helix. For each different type of wings, the author will calculate the equivalent radius, calculate the perimeter and area of the cross section of the tube.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn