Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,751,003

 Nghiên cứu chế tạo mô hình bơm nhiệt để gia nhiệt nước nóng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hồ Trần Anh Ngọc, ThS. Nguyễn Công Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(108).2016, Quyển 2;Từ->đến trang: 123-127;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung trình bày việc tính toán thiết kế mô hình và ứng dụng bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng để gia nhiệt cho nước nóng phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại các hộ gia đình, văn phòng, khách sạn, hay các tòa nhà hành chính. Sau khi xây dựng mô hình máy bơm nhiệt, chúng tôi tiến hành thí nghiệm đo đạc các thông sô đầu ra và đầu vào của hệ thống này trong khoảng thời gian và điều kiện nhất định. Đồng thời, chúng tôi cũng đánh giá và so sánh số liệu thu được bằng phương pháp mô phỏng và đưa ra các thông số ảnh hưởng đến quá trình thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình máy bơm nhiệt mà chúng tôi xây dựng tiết kiệm được điện năng và có thể ứng dụng vào việc cấp nước nóng trong toàn địa bàn dân cư của cả nước khi có nhu cầu cần thiết.
ABSTRACT
The article focuses presents the calculation model design and application of energy saving heat pump to heat the hot water to meet the demands of living in the household, office, hotel, or administration buildings. After building models of heat pumps, we conducted experiments parameter measurement of output and input of this system in the period and under certain conditions. At the same time, we also evaluate and compare the data obtained by means of simulation method and give the parameters affecting the process of experimentation. The experimental results showed that heat pumps model that we built energy saving and can be applied to supplying hot water in residential areas throughout the country when there is necessity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn