Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,750,984

 The development of a combined heat, power and refrigeration system under Vietnam conditions for commercial and domestic applications. ( Hệ thống kết hợp nhiệt, điện và điện lạnh trong điều kiện Việt Nam cho các ứng dụng thương mại trong và ngoài nước) .
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Minh.
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Hồ Trần Anh Ngọc; Hoàng Thành Đạt.
Số: Đ2011-06-01. ; Năm hoàn thành: 2011 ; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Hệ thống kết hợp nhiệt, điện và điện lạnh trong điều kiện Việt Nam cho các ứng dụng thương mại trong và ngoài nước.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn