Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,201,289

 Nghiên cứu sử dụng hợp lý thiết bị tiết lưu và tính tóan tiết lưu trong các hệ thống lạnh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Hồ Trần Anh Ngọc
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  1
Số: T06-2006 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Tính toán thiết bị tiết lưu hay được sử dụng trong hệ thống lạnh và điều hoà không khí
marriage affairs all wife cheat i want an affair

Tính toán thiết bị tiết lưu hay được sử dụng trong hệ thống lạnh và điều hoà không khí. Sử dụng trong trường học
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn