Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,690

 Ứng dụng hệ thống Moodle vào việc xây dựng phân hệ quản lý lịch thi học kỳ cho sinh viên học chế tín chỉ.
Chủ nhiệm:  Vũ Hà Tuấn Anh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: Đ2013-04-30-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
- Nghiên cứu hệ thống quản lý học tập Moodle.
- Ứng dụng hệ thống Moodle để xây dựng phân hệ quản lý lịch thi học kỳ cho sinh viên học chế tín chỉ.
- Cài đặt các giải thuật trí tuệ nhân tạo vào chức năng tạo tự động lịch thi học kỳ cho sinh viên học chế tín chỉ trong phân hệ quản lý lịch thi học kỳ.
- Ứng dụng sản phẩm vào việc xếp lịch thi học kỳ cho sinh viên học chế tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn